Kazanie: Modlitwa ramadanowa – Tarawih 03.05.2019

Jedną z charakterystycznych cech miesiąca Ramadan jest niewątpliwie tarawih, która jest modlitwą nadobowiązkową (sunną) ofiarowywaną najczęściej zbiorowo po modlitwie nocnej – isza (przed modlitwą witr). Tarawih jest właśnie tym pięknem, które obdarza nas radością i pokojem serca w postne noce Ramadanu. Tarawih jest modlitwą dziękczynienia i uwielbienia Boga Najwyższego. Pewnego dnia Prorok Mahomet (s.a.w.) powiedział do swoich sahabów (współtowarzyszy): „Allah Wszechmogący przepisał wam obowiązkowy post w miesiącu Ramadan i zachęcił również do odmawiania specjalnej modlitwy tarawih w postne noce tego miesiąca. Każdy bowiem, kto będzie pościł z należytym poświęceniem i odmawiał modlitwę tarawih z całą szczerością serca, zostanie oczyszczony z grzechów i stanie się tak czysty, jak w dniu swoich narodzin”.
Jak podaje tradycja islamska, Prorok Mahomet (s.a.w.) odmawiał modlitwę tarawih razem ze swoimi sahabami (współtowarzyszami) przez trzy noce z rzędu, a w czwartą noc się nie pojawiał w meczecie z troską o to, że jego współtowarzysze mogą uznać tarawih za obowiązkową modlitwę. Ale mimo to, Prorok przywiązywał dużą wagę do tarawih i zachęcał do jej przestrzegania. Po odejściu Proroka z tego świata, tradycja odmawiania modlitwy tarawih razem z dżamaatem (z arab. społeczność, wspólnota) została wznowiona przez drugiego sprawiedliwego kalifa islamskiego Umara ibn al-Chattaba (Niech Allah będzie zadowolony z niego).
„Tarawih” jest formą liczby mnogiej wyrazu „terwiha”, który w tłumaczeniu z języka arabskiego ma takie znaczenia, jak „oddychanie, odprężenie duszy, zrelaksowanie ciała”. Początkowo wyrazem „terwiha” zostało określone siedzenie (arab. kaada) po każdym czwartym rakacie (liczba pokłonów) nadobowiązkowej modlitwy, która następowała po obowiązkowej nocnej modlitwie – isza w okresie Ramadanu. Nieco później, słowo terwiha przekształciło się w tarawih, które stało się nazwą specjalnej nadobowiązkowej modlitwy ofiarowywaną w Ramadanie.
Modlitwa tarawih należy do kategorii tzw. sunnat ul-muakkada, czyli do takich form nabożeństwa, które bardzo rzadko albo nigdy nie były zaniedbane, zaniechane przez Proroka Mahometa (s.a.w.). Tarawih nie jest sunną postu, lecz Ramadanu i tego czasu, który następuje po modlitwie nocnej – isza. Stąd, dla tych, którzy zwolnieni są z przestrzegania postu wskutek choroby lub pobytu w podróży, na przykład, nie ma zwolnienia od wykonywania modlitwy tarawih.
Modlitwa tarawih opiera się na wielokrotności parzystej liczby rakatów. Minimalna ilość rakatów odmawianych w tarawih wynosi dwa, maksymalna dwadzieścia (dziesięć par). Zgodnie z hadisem (przypowieści o mądrości „Proroka”) przekazanym przez żonę Proroka Mahometa (s.a.w.) A’iszę bint Abi Bakr (Niech Allah będzie zadowolony z niej), Prorok (s.a.w.) odmawiał modlitwę tarawih, składającą się z ośmiu rakatów. Stąd, niektórzy muzułmanie obecnie odmawiają tarawih w ośmiu rakatach. Według Ibn Abbasa (Niech Allah będzie zadowolony z niego), Prorok (s.a.w.) odmawiał w Ramadanie dokładnie dwadzieścia rakatów, jeśli chodzi o modlitwę tarawih. Pogląd o tym, że ​​tarawih ma się składać z dwudziestu rakatów, jest bardziej powszechny. Przy czym, jeśli osoby chore i podróżni mogą sobie pozwolić na odmawianie ośmiu rakatów, to ci, którzy nie mają analogicznych trudności i przeszkód, muszą odmawiać dwadzieścia rakatów. Podczas tarawih po recytacji sury Otwierającej (arab. fatiha) w każdym rakacie recytuje się wersety bądź sury Koranu. Salafowie przekazali, że recytowali nawet cały Koran w tych ośmiu lub dwudziestu rakatach tarawih. Jednak w późniejszych okresach odstąpiono od takiej praktyki religijnej, bowiem nie każdy wierny był w stanie wytrzymać ciężar modlitwy tarawih, która przy recytacji całego Koranu trwała kilkanaście godzin.
Należy zaznaczyć, że bez względu na to, w jakiej formie (postaci) zostanie odmawiana tarawih, przy recytacji całego Koranu, poszczególnych sur czy wersetów, należy wykonać ją zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zbyt pochopna recytacja Koranu oraz wykonanie skłonów i pokłonów podczas modlitwy mogą naruszyć ogólne jej zasady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *